Bra Utbildning AB

 

<-- Back
VBA & Objektmodeller
Arbeta med text
Bokmärken
Range
Fält
Formulärfält
Autotext
Doc var & Doc Prop
Words kommandon
Words dialogrutor
Automation
Externa Databaser

Arbeta med Words egna dialogrutor


Visa dialogrutan för SparaSom
Dialogs(wdDialogFileSaveAs).Show

Visa dialogrutan för SparaSom och infoga filnamn före dialogruta blir synlig
With Dialogs(wdDialogFileSaveAs)
   .Name = "ValfrittNamn"
   .Show
End With

Visa dialogrutan för SparaSom och infoga filnamn före dialogruta blir synlig. Kontrollera om dokumentnamnet är minst 22 tecken långt (pust...) samt vilken knapp (OK/Avbryt) som valts. Vid kortare filnamn än 22 tecken eller vid Avbryt sparas inte dokumentet.
With Dialogs(wdDialogFileSaveAs)
   .Name = "ValfrittNamn"
    If .Display = -1 Then
      If Len(.Name) < 22 Then
         Msgbox "Filnamnet är kortare än 22 tecken. Dokumentet sparas inte!!!."
      Else
         .Execute
      End If
   End If
End With

Visa en dialogruta där användaren kan välja en mapp/folder/directory. Varning! Vissa operativsystem returnerar sökväg omgiven av citationstecken. 
With Dialogs(wdDialogCopyFile)
      .Display
      sValdMapp = .Directory
End With

MsgBox "Den valda mappen är  " & sValdMapp